See Contact Us page for ways of communication.

2019-2020 Hua Xia Chinese School Board Members:
(listed based on the alphabetic order of the last names)

 
   
   
HONG CAI
Secretary
  HAO CONG
Director
  JIAXIANG DONG
Chair
 
   
   
LIXIN FENG
Principal
  MANQING JIN
Director
  JIANGHUA LI
PTO President
 
   
   
FRANK LUO
Vice Chair
  QUNHONG TANG
CFO
  ANQUAN WANG
Director


2018-2019 Hua Xia Chinese School Board Members:
Hao Cong, Joy Deng, Jiaoxiang Dong (Board Chair), Lixin Feng (Principal), Weigang Meng, Jianghua Li (PTO President), Qunhong Tang

2017-2018 Hua Xia Chinese School Board Members:
Hao Cong, Joy Deng, Jiaoxiang Dong, Lixin Feng (Principal), Weigang Meng, Jianghua Li, Frank Luo, Qunhong Tang, Zhengwen Yang,

2016-2017 Board Member
Joy Deng,  Peng He (Board Chair), Hao Cong (PTO), Lixin Feng (Principal, starting January 2017), Tong Liang (CFO), Gang Liu (Principal, till January 2017),  Frank Luo, Tong Qiu, Xiaojian Rui, Qiang Zhu


2015-2016 Board Member
 Deng, Joy, He, Peng (Board Chair), Hu, Xiaomu (PTO),Liang, Tong (CFO), Liu, Gang (Principal, starting January 2016),Luo, Frank  (Principal, till January 2016) Qiu, Tong,Rui, Xianjian,Zhu, Qiang


2014-2015 Board Members:
Jue Wang(Board Chair), Frank Luo(Principal), Qiang Zhu(Dean), Tong Liang(CFO), Hao Cong(PTO), Huiping Li, Qiang Li, Xiaojian Rui, Peng He

2013-2014 Board Members
Zengchao Gu(Board Chair), Jue Wang(Principal), Tong Liang(CFO), Xiaojian Rui, Wenhui Ren, Huiping Li, Peihong Lv, Hao Cong(PTO President), Qiang Li

2012-2013 Board Members

2011-2012 Board Members
Awei Xiao;  Zhengchao Gu; Kangming Ma;  Hao Cong; Peihong Lu; Jue Wang; Qinghua Guo;  Jicheng Guo(Principal); Yangcai Huang

2010 -2011 Board Members
Awei Xiao (Principal), Zhuowei Shen(PTO President), Janet Dong, Lixin Feng, Steve Yen, Zhengcao Gu, Kangming Ma, Hao Cong, Feng Gao

2009 -2010 Board Members
Xiaomu Hu (PTO President), Xiang Wu(Principal), Larry Zhang(CFO),  Lixin Feng(Board Chair), Zhuowei Shen,

2008 -2009 Board Members
Xiang Wu (PTO President), Zhifan Huang, Binzhi Shi